Site Overlay

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Onder handen sport en massagepraktijk

1. Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelingsovereenkomst in een gesprek tot stand.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt;
b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan 1 jaar na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5. Cliënt gaat akkoord met de geldende tarieven zoals vermeld op de website www.onder-handen.nl De cliënt rekent contant of per betaalverzoek na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

6. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld, anders kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

7. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

8. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

9. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

10. Therapeute Nicole Laudin van Onder handen massagepraktijk is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

11. De cliënt heeft de privacyverklaring van Onder handen sport en massage therapie gelezen welke vermeld staat op de website www.onder-handen.nl en cliënt stemt in met dit privacyreglement.

12. Seksuele uitingen of handelingen zijn ongewenst. De sessie zal direct beeïndigd worden.

13. Onder handen sport en massage therapie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door betreden van het huis, de praktijkruimte, de hal, de trap en het eventueel gebruikmaken van het toilet.

14. De massage therapeut verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze is bij Onder handen sport en massage therapie afgesloten bij Balens Ltd. verzekeringen.

15. De massage therapeut heeft een inspanningsverplichting aan cliënt, geen resultaatverplichting.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Persoonsgegevens die worden gebruikt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • ziektekostenverzekering en nummer
 • medische gegevens
 • beroep
 • sport

Waarom ik gegevens verzamel:

 • om u in het klantenbestand op te kunnen nemen;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten;
 • voor het doorgeven van belangrijke informatie, zoals o.a. een adreswijziging van de praktijk;
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Uw rechten:
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u een verzoek doen om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Nicole Laudin
Voortsraat 22
3258BA Den-Bommel
tel: 0624115855
info@onder-handen.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-8-2022

Onder handen sport en massage therapie kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.